Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Forretnings- og Nærings-utvikling

Vår styrke er solid kjennskap til og kunnskap om næringslivet i Nord-Norge. Vi har lang og bred erfaring med å utvikle ulike bedrifter i og utenfor landsdelen. Ulike virksomheter har behov for å utvikle seg på forskjellige områder. Dette tar vi høyde for i vårt arbeid. Erfaring har lært oss at det finnes ingen entydig oppskrift for god forretningsutvikling, men det finnes gode verktøy sammensatt av erfaring og breddekompetanse.

Vi har stor tro på helhetstenkning og viktigheten av å se sammenhengen mellom alle ledd i verdikjeden i virksomheten. Ett svakt ledd i verdikjeden kan gi negative ringvirkninger, og redusere inntjening og omsetning.

Vi hjelper din virksomhet å identifisere og styrke de svake leddene.


Mindfulness

Mindfulness er en forskningsbasert tilnærming innenfor ledelse, veiledning, pedagogikk og terapi som får stadig større anseelse, ikke minst fordi metoden gir mentalt overskudd og lavere stressnivå.

Mindfulness er mer enn kun en metode. Mindfulness er en måte å være i og møte livet på. Å finne ro og fokus er en stor utfordring for mange av oss i en travel hverdag, der forventninger og krav om å prestere både fra omgivelser og ikke minst fra oss selv er et alminnelig fenomen. Vi skal kunne håndtere økt kompleksitet, økende arbeidsmengder, og utføre arbeidsoppgavene med høy kvalitet.

Håndtering av disse utfordringene krever at vi utvikler evnen til å lede oss selv og mindfulness er selvledelse på høyeste nivå. På organisasjonsnivå kan praktisering av mindfulnessbaserte metoder redusere sykefraværet, forebygge konflikter og øke prestasjonsevnen til medarbeider og leder.

Vi tilbyr både åpne og bedriftsinterne kurs, seminar og foredrag i mindfulness. 


bedriftskultur

Bedriftskulturen skal understøtte forretningsstrategien. I noen tilfeller har bedriftskulturen motsatt effekt, og hemmer strategien og resultatoppnåelse i virksomheten. Bedriftskulturen legger grunnlag for hvordan vi samarbeider og hvordan vi kommuniserer internt og eksternt.

Det er et lederansvar å bygge en god kultur og endre uhensiktsmessig kultur som ”sitter i veggene”. Spørsmålet blir hvilken kultur, og hvilke verdier og holdninger skal vi ha for å bygge opp under strategiarbeidet og resultatene vi skal skape. Bedriftskultur kan ikke vedtas i et styrerom, dette er et arbeid som krever langsiktig arbeid, involvering og eierskap i all ledd.

Ledelse i Nord kan bistå i arbeidet med å endre og bedre bedriftskulturen i din virksomhet gjennom kartlegging, identifisering av flaskehalsene, kjøre prosesser og forankre i virksomheten. 


Prosjekt-ledelse

Vi har lang og bred erfaring i å lede bedriftsinterne, regionale og nasjonale prosjekter. Vi leverer tjenester på alle ledd i prosjektfasen – fra idé til oppnådd prosjektmål. Vi kan bistå med ideutvikling, planlegging, søknader til virkemiddelapparatet, organisering og gjennomføring.

Vi er også en støttespiller i overgangen fra prosjekt til drift. Vi bistår din virksomhet med intern prosjekt- og prosesstyring eksempelvis i endrings- og omstillingsprosesser.

Vi tilbyr din virksomhet et tverrfaglighet team med solid kompetanse og erfaring innen prosjektstyring og prosessveiledning.